• වදුරඹ පොදු අපේක්ෂක වේදිකාව ගිණි තැබීම
  ගාල්ල දිස්ත්‍රික් එජනිස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම මහතා විසින් මෙයට සුඵ වේළාවකට පෙර වදුරඹ එජාප වේදිකාව ගිණි තැබීමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් තිදෙනා පැහැර ගෙ
  Slider
 • Common Opposition Candidate’s stage destroyed in Baddegama - Shots fired in Galnewa
  A group led by Galnewa Pradesheeya Sabha Chairman WM Chandrathilake arrived in two defender Jeeps and two Cabs arrived at a meeting to support Common Opposition Candidate Maithripala Sirisena at Kalankutti, Mahawattegama, Galnewa, intimidated those gathered by firing shots in the air and damaging several vehicles of those gathered. The rally was organized by North Central Provincial Councillors, Prasanna Chandraratne and Rohana Bandara. Four empty T 56 shells were found at the site and the ass
  Slider
 • Postal voting ballots to be delivered today
  Secure packages containing postal voting ballot papers that will be used for the upcoming presidential election will be delivered to postal voting centers today according to Postal Department Postmaster general Rohana Abeyratne said that the department hopes to complete the process by today. The postmaster general also noted that a large workforce has been assigned to complete this task in an expeditious manner.
  Slider
 • International monitors begin to arrive ahead of upcoming poll
  The Elections Secretariat has invited sixty international monitors to monitor the upcoming presidential election scheduled for January 8. Additional Elections Commissioner, U.Amaradasa said that three international monitoring bodies will be engaged in the upcoming presidential poll. He said that one representative arrived in the country on Sunday and that two are set to arrive on Monday. Meanwhile, Paffrel has said that 35 international election monitors are to arrive in the country
  Slider
 • EU Monitors Rejected
  A request to consider election monitors from the European Union (EU) has been rejected by four Presidential candidates. Election Commissioner Mahinda Deshapriya told The Sunday Leader that he can only invite election monitors from the unions or forums only if the Department of Election or the country holds memberships of those unions.
  Slider
Breaking news
 • Tissa Attanayake resigns from his post 2014-12-08 12:19
 • Presidential Elections 2015: Handing over of nominations commences 2014-12-08 12:05
 • Presidential polls set for January 8 2014-11-24 00:51
 •     
Political representatives to oversee postal voting
Political representatives to oversee postal voting
2014-12-16
The election secretariat notes that each presidential candidate has been granted permission
UPFA disputes poll predictions
UPFA disputes poll predictions
2014-12-16
The ruling United People’s Freedom Alliance (UPFA) says predictions given by some websites
 Polls chief to thwart plan to rig postal voting
Polls chief to thwart plan to rig postal voting
2014-12-16
For the first time in Sri Lanka, an Elections Department official will be present to supervise
Sri Lankan leaders' assets kept secret in run up to poll
Sri Lankan leaders' assets kept secret in run up to poll
2014-12-16
Sri Lankans are being denied access to asset declarations by candidates in next month's presidential
img
ChampikaThe Jathika Hela Urumaya (JHU), which is supporting opposition candidate Maithripala
img
The Elections Commissioner has offered six election monitoring bodies the opportunity to place ...
img
While sending letters of demands to three Municipal Council Mayors including Dehiwala-Mount Lavinia
Countdown to Election
Days
Hours
Minutes
Seconds
election Period
Dec-01 2014 - Jan-12 2015
Ampara District
Election law violations 0
Election violence 0
   
Total 0
   
img
Anuradhapura District
Election law violations 76
Election violence 4
   
Total 80
   
img
Badulla District
Election law violations 8
Election violence 0
   
Total 8
   
img
Batticaloa District
Election law violations 1
Election violence 1
   
Total 2
   
img
Colombo District
Election law violations 55
Election violence 1
   
Total 56
   
img
Galle District
Election law violations 0
Election violence 0
   
Total 0
   
img
Gampaha District
Election law violations 13
Election violence 1
   
Total 14
   
img
Hambantota District
Election law violations 1
Election violence 0
   
Total 1
   
img
Jaffna District
Election law violations 0
Election violence 0
   
Total 0
   
img
Kalutara District
Election law violations 8
Election violence 1
   
Total 9
   
img
Kandy District
Election law violations 5
Election violence 9
   
Total 14
   
img
Kegalle District
Election law violations 0
Election violence 0
   
Total 0
   
img
Kurunegala District
Election law violations 9
Election violence 5
   
Total 14
   
img
Matale District
Election law violations 9
Election violence 1
   
Total 10
   
img
Matara District
Election law violations 0
Election violence 0
   
Total 0
   
img
Moneragala District
Election law violations 1
Election violence 0
   
Total 1
   
img
Nuwara Eliya District
Election law violations 0
Election violence 0
   
Total 0
   
img
Polonnaruwa District
Election law violations 0
Election violence 1
   
Total 1
   
img
Puttalam District
Election law violations 10
Election violence 5
   
Total 15
   
img
Ratnapura District
Election law violations 6
Election violence 1
   
Total 7
   
img
Trincomalee District
Election law violations 0
Election violence 0
   
Total 0
   
img
Vavuniya District
Election law violations 0
Election violence 0
   
Total 0
   
img