• යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට කැෆේ සංවිධානයේ විශේෂඥ සහාය
  යොවුන් පාර්ලිමේන්තු සදහා සභිකයින් තෝරාපත් කර ගැනීම සදහා ලබන නොවැම්බර් 7 දින පැවත්වෙන මැතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා සහ මැතිවරණයේ පාරදෘෂ්‍ය භාවය ආරක්ෂා කිරීම සදහා සිය ජාතික තරුණ සේවා සභාව
  Slider
 • CASE No. 15: Report of the Presidential Commission of Inquiry appointed to investigate and inquire into alleged serious violation of Human Rights arising since 1st August 2005
  Killing of Ninety Eight (98) security forces personnel in Digampathaha, Sigiriya, on 16th October 2006.
  Slider
 • CASE No. 12:Report of the Presidential Commission of Inquiry appointed to investigate and inquire into alleged serious violation of Human Rights arising since 1st August 2005
  Killing of Sixty Eight (68) persons at Kebithigollewa, on 15th June 2006.
  Slider
 • Case 11 :Report of the Presidential Commission of Inquiry appointed to investigate and inquire into alleged serious violation of Human Rights arising since 1st August 2005
  Killing of Ten (10) Muslim villagers at Radella in Pottuvil police area, on 17th September 2006.
  Slider
 • Case 07: Report of the Presidential Commission of Inquiry appointed to investigate and inquire into alleged serious violation of Human Rights arising since 1st August 2005
  Death of Fifty one (51) persons in Naddalamottankulam (Sencholai) in August 2006.
  Slider
Breaking news
 • ඔට්ටමාවඩි මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් 2015-08-15 19:30
 • Four suspects arrested over assault on Weligama police officers 2015-08-11 07:24
 •     
යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට කැෆේ සංවිධානයේ විශේෂඥ සහාය
යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට කැෆේ සංවිධානයේ විශේෂඥ සහාය
2015-11-03
යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා කැෆ
Case No.02: Report of the Presidential Commission of Inquiry appointed to investigate and inquire into alleged serious violation of Human Rights arising since 1st August 2005
Case No.02: Report of the Presidential Commission of Inquiry appointed to investigate and inquire into alleged serious violation of Human Rights arising since 1st August 2005
2015-10-24
The killing of Seventeen (17) aid workers of the international non-governmental organization action
Part1 overall report :Report of the Presidential Commission of Inquiry appointed to investigate and inquire into alleged serious violation of Human Rights arising since 1st August 2005
Part1 overall report :Report of the Presidential Commission of Inquiry appointed to investigate and inquire into alleged serious violation of Human Rights arising since 1st August 2005
2015-10-24
Report of the Presidential Commission of Inquiry appointed to investigate and inquire into alleged s
 Without releasing Udalagama and Paranagama Reports to the public domain merely talking about Reconciliation and Transitional Justice is Pointless – CaFFE/CHR
Without releasing Udalagama and Paranagama Reports to the public domain merely talking about Reconciliation and Transitional Justice is Pointless – CaFFE/CHR
2015-10-18
Although the debate on the US sponsored resolution which was passed at the UNHRC seems to have subsi
img
Deputy Speaker Thilanga Sumathipala is confident that nearly 201 MPs belonging to the main political
img
UPFA MP Lohan Ratwatte said today the person who defeated the SLFP was the party chairman
img
Field Marshal Sarath Fonseka today urged the President and the Prime Minister to remove W.R
election Period
Aug-07 2015 - Aug-18 2015
Ampara District
Election law violations 29
Election violence 33
   
Total 62
   
img
Anuradhapura District
Election law violations 36
Election violence 44
   
Total 80
   
img
Badulla District
Election law violations 92
Election violence 1
   
Total 93
   
img
Batticaloa District
Election law violations 31
Election violence 3
   
Total 34
   
img
Colombo District
Election law violations 356
Election violence 13
   
Total 369
   
img
Galle District
Election law violations 69
Election violence 7
   
Total 76
   
img
Gampaha District
Election law violations 107
Election violence 12
   
Total 119
   
img
Hambantota District
Election law violations 82
Election violence 14
   
Total 96
   
img
Jaffna District
Election law violations 33
Election violence 36
   
Total 69
   
img
Kalutara District
Election law violations 58
Election violence 4
   
Total 62
   
img
Kandy District
Election law violations 68
Election violence 6
   
Total 74
   
img
Kegalle District
Election violence 1
   
Total 1
   
img
Kurunegala District
Election law violations 110
Election violence 12
   
Total 122
   
img
Matale District
Election law violations 34
Election violence 7
   
Total 41
   
img
Matara District
Election law violations 59
Election violence 7
   
Total 66
   
img
Moneragala District
Election law violations 16
   
Total 16
   
img
Nuwara Eliya District
Election law violations 33
Election violence 33
   
Total 66
   
img
Polonnaruwa District
Election violence 14
   
Total 14
   
img
Puttalam District
Election law violations 22
Election violence 10
   
Total 32
   
img
Ratnapura District
Election law violations 78
Election violence 82
   
Total 160
   
img
Trincomalee District
Election law violations 14
Election violence 35
   
Total 49
   
img
Vavuniya District
Election law violations 18
Election violence 22
   
Total 40
   
img